Menu

Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Koditt: gevestigd te Almelo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 880 431 26.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Koditt een Overeenkomst heeft

gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede dienst vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) of erfgenamen.

Overeenkomst: de schriftelijke of mondelinge afspraken tussen Koditt en de Opdrachtgever met betrekking tot de te leveren diensten en/of producten.

Werk(en): alle werken, zoals websites en (web)applicaties, software, concepten, ontwerpen, layouts, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Werken zich bevinden.

2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en diensten geleverd door Koditt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Koditt zijn vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Prijzen in offertes zijn exclusief BTW, aangezien Koditt BTW vrijgesteld is (Kleine Ondernemingsregeling).

4. Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever akkoord gaat met de offerte van Koditt en eventuele aanvullende afspraken zijn gemaakt.

5. Uitvoering van de Opdracht

5.1 Koditt zal zich inspannen de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. De Opdrachtgever zal alle benodigde informatie en medewerking verstrekken om een correcte uitvoering mogelijk te maken.

5.2 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Koditt aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Koditt worden verstrekt.

5.3 Voorafgaand aan de ontwikkeling overleggen partijen gezamenlijk welke specificaties ten grondslag liggen aan de te ontwikkelen Werken. De wijze van ontwikkeling en de te realiseren Werken zullen zoveel mogelijk in de aanbieding worden omschreven.

5.4. Koditt is in geen geval gehouden tot het aanleveren, migreren, invoeren en/of corrigeren van informatie. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van deze informatie.

5.5. Indien de ontwikkeling vereist dat Opdrachtgever bronmaterialen aan Koditt levert staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Koditt. Opdrachtgever vrijwaart Koditt van claims van derden ten aanzien van schending van deze rechten.

5.6. Koditt is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

5.7. Koditt heeft, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken. 

5.8 Opdrachtgever zal voorafgaand aan de oplevering in staat worden gesteld om de Werken te testen in een testomgeving. Koditt zal Opdrachtgever toegang verschaffen tot deze testomgeving middels het toesturen van een locatie (URL) en, indien noodzakelijk, de inloggegevens.

5.9. De toegang tot deze testomgeving is strikt gebonden aan Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan derden toegang te verschaffen tot deze testomgeving door de locatie (URL) en/of de inloggegevens door te sturen aan de derde, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.10. Opdrachtgever is er zich van bewust dat de testversie niet geschikt is voor productiedoeleinden, in welke vorm dan ook. Het is dan ook niet toegestaan deze testomgeving te gebruiken voor deze doeleinden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.11. Koditt is niet verplicht de in de testomgeving opgeslagen data te verplaatsen naar een productieomgeving, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.12. Koditt is in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies en/of openbaarmaking van de in de testomgeving opgeslagen data.

5.13. Opdrachtgever is er zich van bewust dat het Werk communicatie (bijvoorbeeld e-mail) kan versturen aan opgegeven adressen. Koditt is niet aansprakelijk voor deze verzonden communicatie.

5.14 Koditt geeft geen garanties omtrent de beschikbaarheid, volledigheid en correcte werking van de testomgeving.

6. Tarieven en Betaling

6.1. De tarieven voor de diensten van Koditt worden vastgesteld in de offerte en zijn gebaseerd op het aantal uren en eventuele materialen. Koditt behoudt zich het recht voor om tarieven aan te passen met inachtneming van een redelijke termijn.

6.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij niet-tijdige betaling is de Opdrachtgever in verzuim en is Koditt gerechtigd de wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

7. Intellectuele Eigendom

7.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Koditt geleverde diensten en producten blijven eigendom van Koditt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

7.2. De Opdrachtgever is gerechtigd het geleverde voor eigen doeleinden te gebruiken, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De Opdrachtgever mag zonder toestemming van Koditt geen wijzigingen aanbrengen in het geleverde.

7.3 Het is Koditt toegestaan om een naamsvermelding op te nemen in het Werk. Indien Opdrachtgever hier bezwaar op aantekent zal Koditt deze naamsvermelding kosteloos verwijderen. 

8. Garantie

8.1 Koditt garandeert dat de opgeleverde Werken en wijzigingen daaraan op correcte wijze werken voor de duur van twee (2) maanden.

8.2 Koditt is niet verplicht om problemen in de Werken te verhelpen die meer dan twee (2) maanden na oplevering worden geconstateerd en te wijten zijn aan veranderingen van de omgeving of andere technische invloeden (waaronder browsers, hosting infrastructuur, besturingssystemen en gewijzigde standaarden mede begrepen). 

8.3 Indien Opdrachtgever Koditt heeft verzocht directe toegang te verkrijgen tot de database of FTP/hostingomgeving gerelateerd aan de Werken en Koditt kan aantonen of een sterk vermoeden heeft dat Opdrachtgever wijzigingen heeft aangebracht aan de programmatuur of in de databasestructuur of (relaties tussen) de data, vervalt het recht op iedere garantie. Koditt kan in dat geval mogelijke problemen verhelpen tegen het gebruikelijke uurtarief.

9. Meerwerk

9.1 Wijzigingen als het gevolg van nieuwe of gewijzigde inzichten die tijdens het ontwikkelingsproces zijn ontstaan, gelden als meerwerk. Dit is geheel ter beoordeling van Koditt.

9.2. Koditt zal duidelijk en vooraf aangeven welke werkzaamheden als meerwerk dienen te worden beschouwd. Daarnaast zal Koditt opgave doen van de kosten die het meerwerk met zich meebrengen.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Koditt is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de Opdrachtgever.

10.2. Koditt is niet aansprakelijk voor schade aan software, hardware of gegevens van de Opdrachtgever.

10.3. De aansprakelijkheid van Koditt is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de desbetreffende opdracht.

11. Geheimhouding

Partijen zullen alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst ontvangen, geheimhouden en niet aan derden verstrekken.

12. Geschillen

Op de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Koditt is gevestigd.

13. Wijzigingen

Koditt behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe overeenkomsten en lopende overeenkomsten na schriftelijke kennisgeving.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 12-10-2023.

let's create